POLITYKA PRYWATNO艢CI
搂1. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporz膮dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b
fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Nataliia Ivaniuk
wykonuj膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 GASTROFAZA Nataliia Ivaniuk pod
adresem ul. Patriot贸w 11a, 04-972 Warszawa, NIP: 5322051566, REGON: 527546136.
2. Adres e-mail administratora danych: kontakt@kowalsmakow.pl.
3. Administrator w my艣l art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych
oraz stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zapobie偶enia
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dost臋pu do danych osobowych
przetwarzanych w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮.
4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezb臋dne w celu zawarcia
umowy z administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezb臋dnym do realizacji
umowy lub 艣wiadczenia us艂ug na rzecz osoby, kt贸rej dane dotycz膮.
搂2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:
a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest
prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) zawieranie i realizacja um贸w, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
c) 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem serwisu internetowego,
na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) obs艂uga procesu reklamacyjnego, na podstawie obowi膮zku ci膮偶膮cym na
administratorze danych w zwi膮zku z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa (art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
e) rachunkowych zwi膮zanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokument贸w
rozliczeniowych, na podstawie przepis贸w prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami lub potrzeby wykazania fakt贸w, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
g) kontakt telefoniczny lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej, w szczeg贸lno艣ci
w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
lub odbywa si臋 na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
搂3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do pa艅stw trzecich
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mog膮 by膰
podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z administratorem danych, gdy jest to niezb臋dne do realizacji
umowy zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mog膮 by膰
r贸wnie偶 podwykonawcy 鈥 podmioty, z kt贸rych us艂ug korzysta administrator danych przy
przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty 艣wiadcz膮ce
us艂ugi IT (w tym us艂ugi hostingowe).
3. Administrator danych mo偶e by膰 zobowi膮zany do udostepnienia danych osobowych na
podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci do udost臋pnienia danych
osobowych uprawnionym organom lub instytucjom pa艅stwowym.
4. Dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do podmiotu maj膮cego siedzib臋 poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
搂4. Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowi膮zywania umowy
zawartej z osob膮, kt贸rej dane dotycz膮 oraz po zako艅czeniu jej obowi膮zywania w celach
zwi膮zanych z dochodzeniem roszcze艅 zwi膮zanych z umow膮, wykonania obowi膮zk贸w
wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, ale przez czas nie d艂u偶szy ni偶 termin
przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajduj膮ce si臋 na dokumentach
rozliczeniowych przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug
oraz ustaw膮 o rachunkowo艣ci.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych
przez okres lat 10, jednak nie dalej ni偶 do momentu wycofania zgody na przetwarzanie
danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych ni偶 wskazane w ust. 1-
3 przez okres jednego roku, chyba 偶e wcze艣niej wycofano zgod臋 na przetwarzanie danych,
a przetwarzanie danych nie mo偶e by膰 kontynuowane na innej podstawie ni偶 zgoda osoby,
kt贸rej dane dotycz膮.
搂5. Uprawnienia osoby, kt贸rej dane dotycz膮
1. Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo:
a) dost臋pu 鈥 uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s膮 jej dane
osobowe. Je偶eli dane o osobie s膮 przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dost臋pu do nich oraz uzyskania nast臋puj膮cych informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w,
kt贸rym dane zosta艂y lub zostan膮 ujawnione, o okresie przechowywania danych lub
o kryteriach ich ustalania, o prawie do 偶膮dania sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych przys艂uguj膮cych osobie, kt贸rej dane dotycz膮, oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych 鈥 uzyskania kopii danych podlegaj膮cych przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezp艂atna, a za kolejne kopie administrator mo偶e na艂o偶y膰
op艂at臋 w rozs膮dnej wysoko艣ci wynikaj膮c膮 z koszt贸w administracyjnych (art. 15 ust. 3
RODO);
c) do sprostowania 鈥 偶膮dania sprostowania dotycz膮cych jej danych osobowych, kt贸re s膮
nieprawid艂owe lub uzupe艂nienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usuni臋cia danych 鈥 偶膮dania usuni臋cia jej danych osobowych, je偶eli administrator nie
ma ju偶 podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w
przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania 鈥 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:
– osoba, kt贸rej dane dotycz膮, kwestionuje prawid艂owo艣膰 danych osobowych 鈥 na okres
pozwalaj膮cy administratorowi sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋
ich usuni臋ciu, 偶膮daj膮c ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje ju偶 tych danych, ale s膮 one potrzebne osobie, kt贸rej dane
dotycz膮, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅,
– osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania 鈥 do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s膮 nadrz臋dne
wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt贸rej dane dotycz膮;
f) do przenoszenia danych 鈥 otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym
formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotycz膮cych,
kt贸re dostarczy艂a administratorowi, oraz 偶膮dania przes艂ania tych danych innemu
administratorowi, je偶eli dane s膮 przetwarzane na podstawie zgody osoby, kt贸rej dane
dotycz膮 lub umowy z ni膮 zawartej oraz je偶eli dane s膮 przetwarzane w spos贸b
zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu 鈥 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮
sytuacj膮, w tym wobec profilowania. W贸wczas administrator dokonuje oceny istnienia
wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec
interes贸w, praw i wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszcze艅. Je偶eli zgodnie z ocen膮 interesy osoby, kt贸rej dane
dotycz膮, b臋d膮 wa偶niejsze od interes贸w administratora, administrator b臋dzie zobowi膮zany
zaprzesta膰 przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzysta膰 z wy偶ej wymienionych praw, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna
skontaktowa膰 si臋, wykorzystuj膮c podane dane kontaktowe, z administratorem
i poinformowa膰 go, z kt贸rego prawa i w jakim zakresie chce skorzysta膰.
3. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzoru, kt贸rym jest
Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
搂6. Profilowanie
Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b
automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

Wykorzystaj kod: KOWAL1 i otrzymaj rabat -20% na Twoje pierwsze zam贸wienie!

This will close in 0 seconds