Regulamin

Wst臋p
Serwis internetowy dost臋pny pod adresem https://kowalsmakow.pl/ prowadzony jest przez
Natalii臋 Ivaniuk wykonuj膮c膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 GASTROFAZA Nataliia Ivaniuk pod adresem ul. Patriot贸w 11a, 04-972 Warszawa,
NIP: 5322051566, REGON: 527546136, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki.
Numer konta: 36 1160 2202 0000 0006 0051 4255

Dane kontaktowe Us艂ugodawcy:
– telefon: +48 786 805 115,
– adres e-mail: kontakt@kowalsmakow.pl.
Niniejszy dokument (stanowi膮cy r贸wnocze艣nie regulamin w my艣l ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮) zwany dalej 鈥濺egulaminem鈥, okre艣la rodzaje
i zakres 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem Serwisu, zasady zawierania
um贸w za po艣rednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych um贸w, prawa i obowi膮zki Klienta
oraz Us艂ugodawcy, a tak偶e tryb odst膮pienia od umowy i post臋powania reklamacyjnego.
搂1. Definicje
1. Serwis 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem https://kowalsmakow.pl/.
2. Us艂ugodawca 鈥 Nataliia Ivaniuk wykonuj膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮
GASTROFAZA Nataliia Ivaniuk pod adresem ul. Patriot贸w 11a, 04-972 Warszawa, NIP:
5322051566, REGON: 527546136.
3. Produkt 鈥 program dietetyczny o wybranej przez Klienta kaloryczno艣ci, dowo偶ony
wielokrotnie, na kt贸ry sk艂ada si臋 do kilku zbilansowanych posi艂k贸w tworz膮cych zestaw.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca
osobowo艣ci prawnej, kt贸rej prawo przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 zawieraj膮ca umow臋
z Us艂ugodawc膮.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonuj膮ca z Us艂ugodawc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej
bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
6. Us艂uga 鈥 us艂ugi elektroniczne 艣wiadczone przez Us艂ugodawc臋 za po艣rednictwem Serwisu.
7. Umowa 鈥 umowa zawierana na odleg艂o艣膰 pomi臋dzy Klientem a Us艂ugodawc膮 za pomoc膮
Serwisu, kt贸rej przedmiotem jest zam贸wienie przez Klienta Produktu.
8. Okres abonamentowy 鈥 okres, w trakcie kt贸rego Us艂ugodawca realizuje na rzecz Klienta
dostaw臋 Produktu.
9. Formularz zam贸wienia 鈥 formularz dost臋pny w Serwisie umo偶liwiaj膮cy dokonanie
zam贸wienia.
10. Dzie艅 roboczy 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
搂2. Postanowienia og贸lne
1. Us艂ugodawca zobowi膮zuje si臋 do 艣wiadczenia us艂ug na rzecz Klienta w zakresie i na
warunkach okre艣lonych w Regulaminie.
2. Klient zobowi膮zuje si臋 do korzystania ze Serwisu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami
prawa i zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.
3. Klient korzystaj膮cy z us艂ug Us艂ugodawcy zobowi膮zany jest do przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
4. Klient wyra偶a zgod臋 na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez
Us艂ugodawc臋 danych osobowych w celu realizacji us艂ugi. Szczeg贸艂owe warunki
gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Us艂ugodawc臋 okre艣la
鈥濸olityka prywatno艣ci鈥 Serwisu.
5. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu podawane s膮 w polskich z艂otych (PLN), s膮
cenami brutto zawieraj膮cymi wszystkie niezb臋dne sk艂adniki.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta tre艣ci o charakterze bezprawnym lub
obra藕liwym. Klient zobowi膮zany jest do korzystania ze stron internetowych Us艂ugodawcy
w spos贸b niezak艂贸caj膮cy ich funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez nieu偶ywanie
okre艣lonego oprogramowania (w tym oprogramowania z艂o艣liwego) lub urz膮dze艅.
7. Szczeg贸lne zagro偶enia zwi膮zane z korzystaniem z us艂ug drog膮 elektroniczn膮 to mo偶liwo艣膰
uzyskania przez nieuprawnione osoby dost臋pu do danych transmitowanych przez sie膰 lub
przechowywanych na do艂膮czonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co mo偶e
spowodowa膰, w szczeg贸lno艣ci, ich utrat臋, nieuprawnion膮 zmian臋 lub uniemo偶liwienie
korzystania z us艂ug oferowanych z wykorzystaniem Serwisu internetowego.
搂3. Us艂ugi i og贸lne warunki 艣wiadczenia us艂ug
1. Us艂ugodawca za pomoc膮 Serwisu 艣wiadczy drog膮 elektroniczn膮 us艂ugi umo偶liwiaj膮ce:
a) sk艂adanie zam贸wie艅 na Produkty za pomoc膮 Formularza zam贸wienia;
b) przesy艂anie wiadomo艣ci za pomoc膮 Formularza kontaktu.
2. Us艂ugi okre艣lone w ust. 1 艣wiadczone s膮 nieodp艂atnie.
3. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug, o kt贸rych mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest na czas
nieoznaczony w momencie dokonania przez Klienta poprawnej rejestracji w Serwisie.
4. Umowa o 艣wiadczenie us艂ug, o kt贸rych mowa w ust. 1 lit. a – b, zawierana jest z Klientem
na czas oznaczony w momencie przyst膮pienia przez niego do wype艂niania formularza oraz
ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 odst膮pienia od wype艂nienia formularza lub z chwil膮 przes艂ania
wype艂nionego formularza Us艂ugodawcy.
5. Wymagania techniczne niezb臋dne do korzystania z us艂ug 艣wiadczonych przez
Us艂ugodawc臋:
a) urz膮dzenie z dost臋pem do sieci Internet,
b) przegl膮darka internetowa obs艂uguj膮ca pliki Cookies,
c) dost臋p do poczty elektronicznej.
6. Klient ponosi op艂aty zwi膮zane z dost臋pem do sieci Internet i transmisj膮 danych zgodnie z
taryf膮 swojego dostawy us艂ug internetowych.
搂4. Zakup Produktu
1. Us艂ugodawca umo偶liwia Klientowi z艂o偶enie zam贸wienia na przygotowanie Produktu i jego
dostaw臋 przez okres abonamentowy zgodnie z zam贸wieniem. Aktualna lista Produkt贸w
wraz z opisem poszczeg贸lnych plan贸w dietetycznych znajduje si臋 w Serwisie.
2. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do powi臋kszenia oferty o nowe Produkty.
3. Us艂ugodawca umo偶liwia sk艂adanie zam贸wie艅 za po艣rednictwem Formularza zam贸wienia
dost臋pnego w Serwisie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dob臋.
4. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Klient wskazuje adres dostawy (celem weryfikacji mo偶liwo艣ci
realizacji zam贸wienia) oraz dokonuje wyboru Produktu oferowanego przez Us艂ugodawc臋,
okre艣laj膮c rodzaj programu dietetycznego, kaloryczno艣膰 posi艂k贸w wchodz膮cych w sk艂ad
Produktu oraz okres przez kt贸ry Produkt b臋dzie dostarczany (Okres abonamentowy). Poza
wskazaniem Produktu, Klient podaje tak偶e dane niezb臋dne do realizacji zam贸wienia w tym
dane personalne oraz dane kontaktowe.
5. Po otrzymaniu zam贸wienia Us艂ugodawca przesy艂a Klientowi drog膮 elektroniczn膮 na
podany podczas sk艂adania zam贸wienia adres poczty elektronicznej o艣wiadczenie
o przyj臋ciu zam贸wienia stanowi膮ce r贸wnocze艣nie jego potwierdzenie. Z chwil膮 otrzymania
wiadomo艣ci przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
6. Klient jest uprawniony do wprowadzenia zmian w zam贸wieniu w ci膮gu 12 godzin od
otrzymania wiadomo艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 5. Brak zmian w zam贸wieniu oznacza
akceptacj臋 pierwotnych warunk贸w zam贸wienia.
7. Wiadomo艣膰 potwierdzaj膮ca zam贸wienie zawiera ustalone warunki zam贸wienia,
a w szczeg贸lno艣ci ilo艣膰 oraz rodzaj Produktu, ca艂kowit膮 cen臋 do zap艂aty (wraz z kosztami
dostawy) oraz informacj臋 o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
8. Us艂ugodawca realizuj膮c zam贸wienie nie posiada informacji o Kliencie, a dotycz膮cych
dolegliwo艣ci zdrowotnych, w tym alergii pokarmowych i innych chor贸b lub schorze艅,
wymagaj膮cych eliminacji lub ograniczenia spo偶ywania okre艣lonych produkt贸w.
Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ewentualne niekorzystne samopoczucie
Klienta lub negatywn膮 reakcj臋 organizmu na zestaw sk艂adnik贸w, w szczeg贸lno艣ci z
powodu braku wiedzy o dolegliwo艣ciach oraz o pozosta艂ych przyjmowanych przez Klienta
p艂ynach i produktach.
搂5. Czas realizacji zam贸wienia oraz dostawa
1. Us艂ugodawca realizuje dostawy wy艂膮cznie na terenie Warszawy oraz w okolicach zgodnie
z informacjami zamieszczonymi w Serwisie.
2. Pierwsza dostawa dla zam贸wie艅 z艂o偶onych i op艂aconych do godziny 14.00:
a) w sobot臋 lub niedziel臋 wykonywana jest we wtorek,
b) w poniedzia艂ek wykonywana jest w 艣rod臋,
c) we wtorek wykonywana jest w czwartek,
d) w 艣rod臋 wykonywana jest w pi膮tek,
e) w czwartek lub w pi膮tek wykonywana jest w poniedzia艂ek.
3. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zam贸wie艅 w
nast臋puj膮cych przypadkach:
a) z艂o偶enia zam贸wienia w spos贸b nieprawid艂owy, uniemo偶liwiaj膮cy jego realizacj臋;
b) bezskuteczno艣ci uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
c) braku dokonania p艂atno艣ci za zakupiony Produkt;
d) ra偶膮cego naruszenia przez Klienta postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
4. Dostawa Produktu jest dokonywana przez Us艂ugodawc臋 na adres wskazany przez Klienta
podczas sk艂adania zam贸wienia.
5. Dostawa Produktu odbywa si臋 w godzinach od 22.00 do 8.00 z wy艂膮czeniem sob贸t oraz
dni 艣wi膮tecznych.
6. W przypadku gdy Okres abonamentowy obejmuje dni b臋d膮ce dniami 艣wi膮tecznymi lub
dniami wy艂膮czonymi z dostawy, Produkt na taki dzie艅 dostarczany jest w ostatni dzie艅
dostawy bezpo艣rednio poprzedzaj膮cy dzie艅, w kt贸rym Us艂ugodawca nie realizuje dostaw.
7. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji
zam贸wienia w przypadku, gdy realizacja zam贸wienia w pierwotnym terminie jest
niemo偶liwa ze wzgl臋du na przyczyny niezale偶ne od Us艂ugodawcy, a kt贸rych usuni臋cie nie
jest mo偶liwe.
8. Koszt dostawy Produktu na obszarze wskazanym w Serwisie uwzgl臋dniony jest w cenie
Produktu. W przypadku z艂o偶enia zam贸wienia z dostaw膮 poza obszar wskazany w Serwisie
koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidulanie.
9. W razie zaistnienia przeszk贸d w dostawie Produktu wynikaj膮cych z nieobecno艣ci Klienta,
nieobecno艣ci osoby upowa偶nionej do odbioru zam贸wienia lub z jakiejkolwiek innej
okoliczno艣ci zale偶nej od Klienta lub osoby upowa偶nionej przez niego do odbioru Produktu,
b膮d藕 z b艂臋dnie podanych informacji dotycz膮cych miejsca dostawy, dostawca wykonuje
jednorazowo po艂膮czenie telefoniczne do Klienta w celu dokonania dostawy. W przypadku,
gdy po wykonaniu po艂膮czenia przez dostawc臋 dostawa w dalszym ci膮gu nie mo偶e doj艣膰
do skutku, Produkt uwa偶a si臋 za skutecznie dor臋czony. Klient nie jest w takim wypadku
uprawniony do domagania si臋 zwrotu nale偶no艣ci za zam贸wienie w cz臋艣ci przypadaj膮cej
na dany dzie艅.
搂6. Zmiany w zam贸wieniu
1. Klient ma prawo do zmiany terminu dostawy Produktu poprzez przesuni臋cie jej na
nast臋pny lub dalszy dzie艅. Zmiana terminu dostawy odbywa si臋 zgodnie z terminami
okre艣lonymi w 搂5 ust. 1 np. w poniedzia艂ek do godziny 14.00 mo偶na zg艂osi膰 nowy termin
dostawy przypadaj膮cy najwcze艣niej na 艣rod臋. Zmian臋 terminu dostawy Klient zg艂asza
telefonicznie b膮d藕 na adres poczty elektronicznej Us艂ugodawcy.
2. Klient w trybie okre艣lonym w ust. 1 ma prawo do zmiany Produktu w okresie
abonamentowym poprzez zmian臋 rodzaju diety lub wariantu kalorycznego. Zmiana mo偶e
nast膮pi膰 wy艂膮cznie na Produkt o cenie r贸wnej lub wy偶szej ni偶 pierwotnie zam贸wiony.
Zamian臋 posi艂k贸w Klient dokonuje telefonicznie b膮d藕 na adres poczty elektronicznej
Us艂ugodawcy.
3. Klient uprawniony jest do zmiany adresu dostawy Produktu. Zmian臋 adresu dostawy Klient
zobowi膮zany jest dokona膰 drog膮 telefoniczn膮 najp贸藕niej do godziny 14.00 dnia roboczego
poprzedzaj膮cego dzie艅, w kt贸rym zmiana adresu ma obowi膮zywa膰.
4. W przypadku zmiany zam贸wienia w trakcie trwania Okresu abonamentowego na program
dietetyczny o wy偶szej warto艣ci, Klient zobowi膮zany jest dokona膰 dop艂aty wynikaj膮cej z
r贸偶nicy ceny.
搂7. Metody p艂atno艣ci
1. Us艂ugodawca umo偶liwia nast臋puj膮ce metody p艂atno艣ci:
a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Us艂ugodawcy,
b) p艂atno艣膰 online za po艣rednictwem systemu Tpay.com (zgodnie z regulaminem
systemu Tpay.com), kt贸rego administratorem jest Krajowy Integrator P艂atno艣ci
Sp贸艂ka akcyjna z siedzib膮 w Poznaniu.
2. Za chwil臋 dokonania p艂atno艣ci uwa偶a si臋 moment wp艂ywu p艂atno艣ci na rachunek bankowy
Us艂ugodawcy lub moment pozytywnej autoryzacji transakcji przez operatora systemu
p艂atno艣ci elektronicznych.
3. Klient zobowi膮zany jest do dokonania wp艂aty za zam贸wiony Produkt zgodnie z terminami
okre艣lonymi w 搂5 ust. 1. W przypadku dokonania p艂atno艣ci po godzinie 14.00, pierwsza
dostawa przesuwana jest o jeden dzie艅 roboczy.
4. W przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci zwrotu 艣rodk贸w za transakcj臋 dokonan膮 przez
Klienta kart膮 p艂atnicz膮, Us艂ugodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany
do karty p艂atniczej Klienta
搂8. Odst膮pienie od Umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮
1. W przypadku um贸w o 艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 us艂ug o charakterze ci膮g艂ym
i bezterminowym, Klientowi przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy.
2. Odst膮pienie od umowy, o kt贸rym mowa w ust. 1 mo偶e odby膰 si臋 w ka偶dym czasie za
wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny. W celu
wypowiedzenia umowy nale偶y przes艂a膰 stosowne o艣wiadczenie na adres poczty
elektronicznej Us艂ugodawcy.
搂9. Odst膮pienie od Umowy dostawy Produktu
Us艂ugodawca informuje, i偶 na podstawie art. 38 pkt 4 oraz pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta, Klientowi b臋d膮cemu konsumentem nie przys艂uguje prawo do
odst膮pienia od umowy, kt贸rej przedmiotem jest dostawa Produktu.
搂10. Post臋powanie reklamacyjne
1. W przypadku niewykonania lub nienale偶ytego wykonania przez Us艂ugodawc臋 us艂ug
艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 za pomoc膮 Serwisu, Klient jest uprawniony do z艂o偶enia
reklamacji drog膮 elektroniczn膮 na adres kontakt@kowalsmakow.pl. Prawid艂owo z艂o偶ona
reklamacja powinna zawiera膰 oznaczenie Klienta (imi臋 i nazwisko lub nazwa firmy, adres
zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot
reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, kt贸rego dotyczy reklamacja oraz okoliczno艣ci
uzasadniaj膮ce z艂o偶enie reklamacji. Reklamacj臋 rozpatruje Us艂ugodawca w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji
2. Reklamacje zwi膮zane z realizacj膮 Umowy dotycz膮cej dostawy Produktu nale偶y sk艂ada膰
w terminie 24 godzin od dnia wyst膮pienia zdarzenia uzasadniaj膮cego zg艂oszenie
reklamacji. Wyj膮tkiem s膮 reklamacje dotycz膮ce niezrealizowanej dostawy 鈥 w takim
przypadku reklamacj臋 nale偶y z艂o偶y膰 do godz. 12.00 w dniu, w kt贸rym dostawa mia艂a zosta膰
zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Us艂ugodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia otrzymania reklamacji z wyj膮tkiem reklamacji dotycz膮cej dostawy, kt贸ra rozpatrywana
jest niezw艂ocznie.
3. Reklamacja dotycz膮ca Produktu powinna zawiera膰 opr贸cz danych osoby sk艂adaj膮cej
reklamacj臋 tak偶e zdj臋cie i opis Produktu.
搂11. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy
1. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wprowadzenie przez Klienta b艂臋dnych
danych (w szczeg贸lno艣ci przez podanie b艂臋dnych danych w formularzach dost臋pnych na
stronie) lub dzia艂anie Klienta w spos贸b utrudniaj膮cy lub uniemo偶liwiaj膮cy 艣wiadczenie i
realizacj臋 us艂ug przez Us艂ugodawc臋.
2. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta
w spos贸b niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa
oraz obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub zwyczajami.
3. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zako艅czenia 艣wiadczenia
poszczeg贸lnych funkcjonalno艣ci Serwisu z uwagi na konieczno艣膰 konserwacji, przegl膮du
lub rozbudowy bazy technicznej b膮d藕 oprogramowania. Zawieszenie b膮d藕 zako艅czenie
艣wiadcze艅 poszczeg贸lnych funkcjonalno艣ci Serwisu nie mo偶e narusza膰 praw Klienta.
搂12. W艂asno艣膰 intelektualna
1. Wszelkie tre艣ci zamieszczone w Serwisie (wliczaj膮c w to grafik臋, teksty, uk艂ad stron
i logotypy), a nie pochodz膮ce od Klienta lub innych dostawc贸w, korzystaj膮 z ochrony
przewidzianej dla praw autorskich i s膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣ci膮 Us艂ugodawcy.
Wykorzystywanie tych tre艣ci bez pisemnej zgody Us艂ugodawcy skutkuje
odpowiedzialno艣ci膮 cywiln膮 oraz karn膮.
2. Klient zobowi膮zany jest do korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach
Serwisu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego. Wykorzystanie tre艣ci w innym
zakresie jest dopuszczone wy艂膮cznie w przypadku, gdy tak wskazane zosta艂o wyra藕nie
przez Us艂ugodawc臋.
3. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materia艂贸w tekstowych, graficznych, zdj臋膰,
aplikacji, baz danych czy innych tre艣ci, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek
praw w odniesieniu do wskazanych tre艣ci, a w szczeg贸lno艣ci nie oznacza nabycia praw
autorskich maj膮tkowych, praw pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie nast臋puj膮cych czynno艣ci bez wyra藕nej zgody
Us艂ugodawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny spos贸b
Serwisu lub jego cz臋艣ci, a tak偶e poszczeg贸lnych tre艣ci udost臋pnianych za jego
pomoc膮,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek spos贸b publikowanych w Serwisie tre艣ci,
c) pobieranie zawarto艣ci baz danych i wt贸rne jej wykorzystanie w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci.
搂13. Pozas膮dowe metody rozstrzygania spor贸w. S膮d w艂a艣ciwy
1. Klient ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszcze艅 wynikaj膮cych z ze sk艂adanych w Serwisie zam贸wie艅. Nale偶膮 do
nich: w razie sporu o prawa maj膮tkowe wynik艂e z um贸w sprzeda偶y i 艣wiadczenia us艂ug,
wyst膮pienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Sta艂y Polubowny S膮d Konsumencki
dzia艂aj膮cy przy odpowiednim Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej; wyst膮pienie z wnioskiem do Mazowieckiego Wojew贸dzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Warszawie o podj臋cie dzia艂a艅 maj膮cych na celu pozas膮dowe
rozstrzygni臋cie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 wrze艣nia 2016 r. o pozas膮dowym
rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich (www.wiih.org.pl).
2. Niezale偶nie od tego Klient mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o pomoc do miejskiego (powiatowego)
rzecznika konsument贸w. Wszelkie niezb臋dne informacje mo偶na uzyska膰 na stronie
internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem www.uokik.gov.pl.
3. Klient b臋d膮cy konsumentem mo偶e ponadto skorzysta膰 z elektronicznego sposobu
rozwi膮zywania spor贸w z Us艂ugodawc膮 za po艣rednictwem platformy ODR dost臋pnej pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Spory powsta艂e w wyniku 艣wiadczenia us艂ug na podstawie niniejszego Regulaminu
zostan膮 poddane pod rozstrzygni臋cie:
a) s膮dowi powszechnemu wed艂ug wyboru Klienta zgodnie z w艂a艣ciwymi przepisami
prawa polskiego, je偶eli Klient jest konsumentem,
b) s膮dowi powszechnemu w艂a艣ciwemu wed艂ug siedziby Us艂ugodawcy, je偶eli Klient nie
jest konsumentem.
搂14. Postanowienia ko艅cowe
1. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie
Regulaminu Us艂ugodawca powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni
kalendarzowych przed wej艣ciem w 偶ycie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowie艅
Regulaminu nie ma zastosowania do Klient贸w, kt贸rzy z艂o偶yli zam贸wienie w czasie
obowi膮zywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania
stosunku umownego o charakterze ci膮g艂ym wi膮偶e drug膮 stron臋, je偶eli zosta艂y zachowane
wymagania okre艣lone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedzia艂a umowy
w terminie wypowiedzenia wynosz膮cym 14 dni kalendarzowych.
2. Us艂ugodawca zastrzega sobie zmiany dost臋pnych w Serwisie metod p艂atno艣ci poprzez ich
ograniczenie, rozszerzenie lub zmiany numeru rachunku bankowego. Zmiany te nie
stanowi膮 zmiany Regulaminu, o kt贸rej mowa w ust. 1.
3. W pozosta艂ych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu maj膮
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Za艂膮czniki do Regulaminu stanowi膮 jego integraln膮 cz臋艣膰.
5. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 3 grudnia 2021 r.